Bon na cyfryzację dla MŚP

Skorzystaj z dofinansowania działań z zakresu cyfryzacji

i wyposażenia firm z sektora MŚP w oprogramowanie oraz sprzęt niezbędny do procesu cyfryzacji w przedsiębiorstwie

OTRZYMAJ BON
O DOTACJI
LISTA KODÓW PKD
NA CO PRZEZNACZYĆ BON

W konkursie można wnioskować o dotację w wysokości aż 85% kosztów kwalifikowanych na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfrowych w firmie, takich jak:

- oprogramowanie umożliwiające komunikację cyfrową, digitalizację procesów, pracę zdalną oraz zwiększające odporność na skutki COVID-19,

- sprzęt i urządzenia, m.in. laptopy, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, smartfony, tablety, projektory, monitory interaktywne, wspierające przedsiębiorstwo w procesie cyfryzacji.


Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 60 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 300 000 PLN

Przykładowe urządzenia i sprzęt:

Urządzenia wielofunkcyjne

Laptopy, notebooki

Projektory

Smartfony, tablety

Plotery, drukarki wielkoformatowe

Monitory interaktywne

Rozwiązania terminalowe

Serwerownia i bezpieczne magazynowanie danych

Bezpieczna infrastruktura sieciowa

Oprogramowanie dla firm: Documaster Office in the Cloud

Documaster Office in the Cloud to oprogramowanie chmurowe (cloud computing), które umożliwia cyfryzację (digitalizację) firmy, a także efektywną pracę zarówno w biurze, jak i zdalną.

Z oprogramowaniem Documaster praca zdalna jest bezpieczna i wygodna - wszystkie potrzebne dokumenty firmowe są gromadzone, przesyłane i odtwarzane za pomocą laptopa lub smartfona. Pracownicy otrzymują także doskonałe narzędzie do kontaktu online ze współpracownikami oraz klientami. Wbudowany czat oraz narzędzie do wideorozmów pozwalają utrzymywać stały kontakt w pracy, a także umożliwiają organizowanie spotkań online z klientami, webinarów oraz szkoleń online.

Integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi umożliwia wygodne drukowanie (poufne i podążające) oraz kopiowanie wszystkich materiałów zgromadzonych w systemie. Funkcja skanowania oraz OCR (optical character recognition) pozwala na cyfryzację papierowych dokumentów. Wszystko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zarządzania dokumentami.

Oprogramowanie Documaster Office in the Cloud umożliwia:

Zamieszczenie, odtwarzanie i udostępnianie w chmurze cyfrowych zasobów firmowych niezbędnych do pracy w biurze oraz zdalnej, a także poufnych dokumentów: faktur, rachunków, umów, baz danych, raportów i ustalenie dostępu do wybranych materiałów wg kompetencji użytkowników.

Cyfryzację (digitalizację) papierowych dokumentów

i zamieszczenie w systemie - skanowanie i OCR na zintegrowanym urządzeniu wielofunkcyjnym.

Pracę zdalną oraz w trybie hybrydowym, za pomocą wbudowanego narzędzia do wideorozmów (Documaster Talks) oraz czatu.

Wyszukiwanie plików za pomocą kontekstowej, semantycznej wyszukiwarki, udostępnianie, transfer oraz pobieranie plików.

Realizowanie kursów i szkoleń dla pracowników lub klientów,

w formie zdalnej oraz hybrydowej.

Drukowanie i kopiowanie plików zgromadzonych w systemie na zintegrowanym urządzeniu wielofunkcyjnym, a także skanowanie i OCR dokumentów, bezpośrednio do swojego folderu w systemie.

Pomożemy Ci pozyskać dotację

proponowane przez kompleksowe rozwiązanie: oprogramowanie i urządzenia w 100% spełniają kryteria niezbędne do przyznania bonu,


oprogramowanie umożliwi nie tylko cyfryzację, ale także pracę i naukę zdalną - zapewni sprawne funkcjonowanie Twojej firmie, szkole lub uczelni nawet w przypadku kolejnego lockdownu,


integracja sprzętu z oprogramowaniem umożliwi efektywną pracę/naukę zarówno w biurze, jak i w trybie zdalnym,


jesteśmy spółką zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),


oferujemy Ci pomoc merytoryczną w przygotowaniu wniosku o dotację - dzięki wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów, już setki firm oraz placówek edukacyjnych otrzymało i rozliczyło dotacje,


posiadamy certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

@: michal.cwiek@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 139

m: 605 221 286

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak otrzymać bon

Lub bezpośrednio
z handlowcem

Anna Kamińska

Menadżer ds Kluczowych Klientów

@: anna.kaminska@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 131

m: 665 770 514

O dotacji


Celem działania jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Bony na cyfryzację przeznaczone zostaną na wprowadzenie przez MŚP innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dofinansowanie uzyskają projekty, w przypadku których dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorstwa lub dodatkowo - zmiana produktów.

Działania mają sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.

Dotacja ma sprzyjać łagodzeniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19, służyć ograniczaniu ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię, a także transformacji cyfrowej gospodarki


Kto może skorzystać z dotacji:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym szkoły niepubliczne. Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19


Terminy:

- Ogłoszenie konkursu 6 września 2021 r.

- Rozpoczęcie naboru wniosków 20 września 2021 r.

- Zakończenie naboru wniosków 20 października 2021 r.


Przewidywana wartość dofinansowania:

Maksymalnie 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych - wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis .


Preferowane branże:

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych albo 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.32.Z Działalność taksówek osobowych

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.10.Z Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,)

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Partnerzy

O nas

Jesteśmy firmą IT obecną na rynku od 1989 r i specjalizujemy się w kwestiach poufności, bezpieczeństwa i ekonomii zarządzania dokumentami w chmurze oraz w postaci wydruków. Tworzymy oprogramowania z grupy Documaster - odpowiadające m.in. za obniżenie kosztów wydruków w firmie, poufność wydruku, bezpieczeństwo przechowywania oraz transferu dokumentów w naszym systemie chmurowym. Jesteśmy deweloperem urządzeń EPSON, Ricoh/Nahuatec, Sharp które dystrybuujemy oraz oprogramowujemy na potrzeby naszych klientów.

Skutecznie szkolimy przedsiębiorców, jak używać systemów chmurowych oraz jak wykorzystać wydruk podążający i poufny do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia dokumentów, a zwłaszcza danych osobowych, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto jesteśmy firmą zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz pozyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nawet do 80% dotacji na nasze szkolenie, by następnie skorzystać z naszej oferty specjalnej.

Cypyright © 2021 r. Euroimpex, All rights reserved.